ბილეთი: 1 / 1

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

1

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

2

სატვირთო ავტომობილის მძღოლს

ბილეთი: 2 / 2

ვალდებულია თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლი, მიმდებარე ტერიტორიიდან გზაზე გასვლისას გზა დაუთმოს ქვეითებს?

1

არ არის ვალდებული

2

ვალდებულია

ბილეთი: 3 / 4

რომელი ავტომობილის მძღოლს ენიჭება უპირატესობა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

1

ლურჯი ავტომობილის მძღოლს

2

თეთრი ავტომობილის მძღოლს

ბილეთი: 4 / 5

რა თანმიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი ისრის მიმართულებით მოძრავმა ავტომობილებმა , თუ სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

1

ჯერ გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა , შემდეგ - სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა და ბოლოს სატვირთო ავტომობილმა

2

ჯერ უნდა გაიაროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა , შემდეგ - სატვირთო ავტომობილმა დაბოლოს - მსუბუქმა ავტომობილმა

3

ჯერ უნდა გაიაროს სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ავტომობილმა, შემდეგ - მსუბუქმა ავტომობილმა და ბოლოს - სატვირთო ავტომობილმა

ბილეთი: 5 / 6

რა თანმიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი ავტომობილებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

1

ჯერ უნდა გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა , შემდეგ-სატვირთო ავტომობილმა,ბოლოს-ავტობუსმა

2

ჯერ უნდა გაიაროს ავტობუსმა,შემდეგ-მსუბუქმა ავტომობილმა,ბოლოს-სატვირთო ავტომობილმა

3

ჯერ უნდა გაიაროს სატვირთო ავტომობილმა,შემდეგ-ავტობუსმა,ბოლოს-მსუბუქმა ავტომობილმა

ბილეთი: 6 / 7

რა თანმიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი სატრანსპორტო საშუალებებმა ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში?

1

ჯერ უნდა გაიაროს მოტოციკლმა,შემდეგ-ავტობუსმა,ბოლოს-მსუბუქმა ავტომობილმა

2

ჯერ უნდა გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა,შემდეგ-ავტობუსმა,ბოლოს-მოტოციკლმა

3

ჯერ უნდა გაიაროს ავტობუსმა,შემდეგ-მოტოციკლმა,ბოლოს-მსუბუქმა ავტომობილმა

ბილეთი: 7 / 9

საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით აკრძალულია იმ ავტოსატრანსპორტო საშუალების მართვა,რომლის მინები დამუქებულია:

1

ადგილობრივი თვითმართველობის ორგანოების მიერ დადგენილი წესის დარღვევით

2

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მიერ დადგენილი წესის დარღვევით

ბილეთი: 8 / 10

მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს უფლება აქვს მობრუნების მანევრი შეასრულოს:

1

როგორც A ,ასევე B მიმართულებით

2

მხოლოდ A მიმართულებით

3

მხოლოდ B მიმართულებით

ბილეთი: 9 / 11

აღმასრულებელი ხელისუფლებისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის შესაბამისი ორგანოების მიერ თავიანთი კომჰეტენციის ფარგლებში გზაზე სატრანსგორტო საშუალების მოძრაობის შეზღუდვა ან დროებით შეწყვეტა ხორციელდება:

1

მხოლოდ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების,ადამიანის სიცოცხის,ჯანმრთელობისა და ქონების დაცვის უზრუნველსაყოფად

2

ნებისმიერი ჩამოთვლილი გარემოების არსებობისას

3

მხოლოდ საავტომობილო გზის გაუმართაობისას,შეზღუდული ხილვადობის პირობებში,ბუნებრივი მოვლენების დროსა და სტიქიური უბედურებისას

4

მხოლოდ ავარიის, კატასტროფის ან სხვა სახის უბედურების შემთხვევაში

ბილეთი: 10 / 13

ისრების გადაკვეთის ადგილზე გზის დათმობის ვალდებულება წარმოექმნება:

1

ლურჯი ავტომობილის მძღოლს

2

წითელი ავტომობილის მძღოლს

ბილეთი: 11 / 14

აქვს თუ არა წითელი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის გაგრძელების უფლება,თუ შუქნიშნის მწვანე მაშუქი სიგნალის შემდეგ, ყვითელი მაშუქი სიგნალის ჩართვისას მას არ შეეძლო "სდექ" ხაზთან გაჩერება მკვეთრი დამუხრუჭების გარეშე?

1

აქვს უფლება

2

არა აქვს უფლება

ბილეთი: 12 / 15

რომელი სატრანსპორტო საშუალების მძღოლს ეკრძალებათ ისრის მიმართულებით მოძრაობა მარეგულირებლის ამ სიგნალზე

1

ტრამვაისა და ავტობუსის მძღოლებს

2

ავტობუსისა და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

3

ტრამვაისა და მსუბუქი ავტომობილის მძღოლს

ბილეთი: 13 / 16

რა თანმიმდევრობით უნდა გაიარონ ისრის მიმართულებით მოძრავმა სატრანსპორტო საშუალებებმა,თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

1

ჯერ უნდა გაიაროს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა,შემდეგ-მსუბუქმა ავტომობილმა და ტრაქტორმა,ბოლოს-ავტობუსმა

2

ჯერ უნდა გაიაროს ავტობუსმა,შემდეგ-ტრაქტორმა,შემდეგ-ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა,ბოლოს-მსუბუქმა ავტომობილმა

3

ჯერ უნდა გაიაროს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა,შემდეგ-ავტობუსმა,შემდეგ- ტრაქტორმა,ბოლოს-მსუბუქმა ავტომობილმა

ბილეთი: 14 / 17

რა თანამიმდევრობით უნდა გაიარონ გზაჯვარედინი ისრის მიმართულებით მოძრავმა სატრანსპორტო საშუალებებმა,თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

1

ჯერ უნდა გაიაროს მსუბუქმა ავტომობილმა,შემდეგ-ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა,ბოლოს-სატვირთო ავტომობილმა

2

ჯერ უნდა გაიაროს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა,შემდეგ-სატვირთო ავტომობილმა,ბოლოს-მსუბუქმა ავტომობილმა

3

ჯერ უნდა გაიაროს ოპერატიული სამსახურის ავტომობილმა,შემდეგ-მსუბუქმა ავტომობილმა,ბოლოს-სატვირთო ავტომობილმა

ბილეთი: 15 / 18

რომელი ავტომობილის მძღოლი დაარღვევს საგზაო მოძრაობის წესებს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში მარეგულირების ამ სიგნალზე?

1

წითელი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

2

თეთრი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

3

ლურჯი მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

ბილეთი: 16 / 20

რომელი ვგტრანსპორტო საშუალების მძღოლია ვალდებული, ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში გზა დაუთმოს ქვეითებს?

1

მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი

2

მხოლოდ მოტოციკლის მძღოლი

3

სამივე სატრანსპორტო საშუალების მძღოლი

4

მხოლოდ სატვირთო ავტომობილის მძღოლი

ბილეთი: 17 / 21

რომელი საგზაო მოძრაობის მონაწილეს მიმართ წფრმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება წითელი ავტომობილის მძღოლს ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვევაში, თუ ოპერატიული სამსახურის ავტომობილს ჩართული აქვს ლურჯი მოელვარე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალები?

1

მხოლოდ ოპერატიული სამსაპურის ავტომობილის მძღოლის მიმართ

2

ქვეითისა და ოპერატიული სამსახურის ავტომობილის მძღოლის მიმართ

3

მხოლოდ ქვეითის მიმართ

ბილეთი: 18 / 23

ვალდებულია თუ არა მსუბუქი ავტომობილის მძღოლი გზა დაუთმოს ავტობუსის მძღოლს, რომელიც ამთავრებს გზაჯვარადინზე გადასვლას?

1

არ არის ვალდებული

2

ვალდებული

ბილეთი: 19 / 24

რომელი ავტომობილის მძღოლს წარმოექმნება გზის დათმობის ვალდებულება ისრის მიმართულებით მოძრაობის შემთხვაში?

1

შავი ავტომობილის მძღოლს

2

წითელი ავტომობილის მძღოლს

ბილეთი: 20 / 25

დასაშსვებია თუ არა მოძრაობის ორგანიზებაში ცვლილებების შეტანა გზის გამტარუნარიანობის გადიდების ან სხვა მიზნით საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შემცირების ხარჯზე?

1

დასაშვებია

2

არ არის დასაშვები

l/

  • Яндекс.Метрика