XCLOSE
XCLOSE
XCLOSE
XCLOSE

ge

ველი:1   ,   42 ბილეთი

ბილეთი 1
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) პირველი თავის, პირველი მუხლის, "ჩ" პუნქტის თანახმად სავალი ნაწილი არის გზის ელემენტი, რომელიც განკუთვნილია ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის, ხოლო იმავე მუხლის, "დ" პუნქტის თანახმად გამყოფი ზოლი არის გზის ელემენტი, რომელიც ყოფს მომიჯნავე სავალ ნაწილებს და განკუთვნილი არ არის ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის ან გაჩერებისათვის და ქვეითის მოძრაობისათვის. მოცემულ გზას აქვს ორი სავალი ნაწილი.

ბილეთი 2
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) პირველი თავის, პირველი მუხლის, "ს" პუნქტის თანახმად, მოძრაობის ზოლი არის მონიშნული ან მოუნიშნავი სავალი ნაწილის გრძივი ზოლი, რომელსაც აქვს საკმაო სიგანე საავტომობილო ტრანსპორტის ერთ რიგად მოძრაობისათვის. მოცემულ გზას აქვს ოთხი მოძრაობის ზოლი.

ბილეთი 3
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) პირველი თავის, პირველი მუხლის, "ჩ" პუნქტის თანახმად სავალი ნაწილი არის გზის ელემენტი, რომელიც განკუთვნილია ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის. ხოლო იმავე მუხლის "დ" პუნქტის თანახმად გამყოფი ზოლი არის გზის ელემენტი, რომელიც ყოფს მომიჯნავე სავალ ნაწილებს და განკუთვნილი არ არის ურელსო სატრანსპორტო საშუალების მოძრაობისათვის ან გაჩერებისათვის და ქვეითის მოძრაობისათვის. მოცემულ გზაჯვარედინზე გვაქვს სავალი ნაწილების ორი გადაკვეთა.

ბილეთი 4
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) პირველი თავის, პირველი მუხლის, "ს" პუნქტის თანახმად, მოძრაობის ზოლი არის მონიშნული ან მოუნიშნავი სავალი ნაწილის გრძივი ზოლი, რომელსაც აქვს საკმაო სიგანე საავტომობილო ტრანსპორტის ერთრიგად მოძრაობისათვის. მოცემულ გზას აქვს ოთხი მოძრაობის ზოლი.

ბილეთი 5
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) პირველი თავის, პირველი მუხლის, "ს" პუნქტის თანახმად, მოძრაობის ზოლი არის მონიშნული ან მოუნიშნავი სავალი ნაწილის გრძივი ზოლი, რომელსაც აქვს საკმაო სიგანე საავტომობილო ტრანსპორტის ერთრიგად მოძრაობისათვის. მოცემულ გზას აქვს ორი მოძრაობის ზოლი.

ბილეთი 6
პასუხის ნახვა

საგზაო მოძრაობის წესების ტერმინების განმარტებების თანახმად გზაჯვარედინი არის - ერთ დონეზე გზების ნებისმიერი გადკვეთა, შეერთება ან განშტოება; ამ გადაკვეთებით, შეერთებებითა და განშტოებებით წარმოქნილი ტერიტორიების ჩათვლით. გზის მიმდებარე ტერიტორიებიდან გამოსასვლელები გზაჯვარედინს არ წარმოადგენენ. აგრეთვე ხიდების, ესტაკადების ქვეშ გასასვლელები და გვირაბში შესასვლელები, რადგან არ ხდება გზების ერთ დონეზე გადაკვეთა. მოცემულ ნახატზე გამოსახულია ერთი გზაჯვარედინი.

ბილეთი 7
პასუხის ნახვა

საგზაო მოძრაობის წესების ტერმინების განმარტებების თანახმად გზაჯვარედინი არის - ერთ დონეზე გზების ნებისმიერი გადკვეთა, შეერთება ან განშტოება, ამ გადაკვეთებით, შეერთებებითა და განშტოებებით წარმოქნილი ტერიტორიების ჩათვლით. გზის მიმდებარე ტერიტორიებიდან გამოსასვლელები გზაჯვარედინს არ წარმოადგენენ. აგრეთვე ხიდების, ესტაკადების ქვეშ გასასვლელები და გვირაბში შესასვლელები, რადგან არ ხდება გზების ერთ დონეზე გადაკვეთა. გზაჯვარედინი გამოსახულია მხოლოდ პირველ ნახატზე

ბილეთი 8
პასუხის ნახვა

საგზაო მოძრაობის წესების ტერმინების განმარტებების თანახმად მთავარი გზა არის - 2.1, 2.3.1-2.3.3 ან 5.1 საგზაო ნიშნებით აღნიშნული გზა, რომელიც ანიჭებს მძღოლს გავლის უპირატესობას, გზის გადამკვეთ მეორეხარისხოვან გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან მიმართებაში. -ან გზა, რომელიც დაფარულია მკვრივი საფარით (ასფალტი, ცემენტბეტონი, ქვის მასალა და სხვა მისი მსგავსი) გრუნტოვანთან შედარებით. -ან ნებისმიერი გზა მისი მიმდებარე ტერიტორიებიდან გამომავალ გამოსასვლელებთან შედარებით. თუ გრუნტით დაფარული გზა გზაჯვარედინის წინ მოპირკეთებულია ასფალტის საფარით, ის მაინც რჩება (ითვლება) მეორეხარისხოვან გზად და არ შეიძლება ჩაითვალოს თანაბარმნიშვნელოვნად გადამკვეთ ქუჩასთან მიმართებაში. მოცემულ შემთხვევში მთავარი გზა გამოსახულია მხოლოდ პირველ და მესამე ნახატზე.

ბილეთი 9
პასუხის ნახვა

საგზაო მოძრაობის წესების ტერმინების განმარტებების თანახმად მთავარი გზა არის - 2.1, 2.3.1-2.3.3 ან 5.1 საგზაო ნიშნებით აღნიშნული გზა, რომელიც ანიჭებს მძღოლს გავლის უპირატესობას გზის გადამკვეთ მეორეხარისხოვან გზაზე მოძრავ სატრანსპორტო საშუალებასთან მიმართებაში. -ან გზა, რომელიც დაფარულია მკვრივი საფარით (ასფალტი, ცემენტბეტონი, ქვის მასალა და სხვა მისი მსგავსი) გრუნტოვანთან შედარებით. -ან ნებისმიერი გზა მისი მიმდებარე ტერიტორიებიდან გამომავალ გამოსასვლელებთან შედარებით. თუ გრუნტით დაფარული გზა გზაჯვარედინის წინ მოპირკეთებულია ასფალტის საფარით, ის მაინც რჩება (ითვლება) მეორეხარისხოვან გზად და არ შეიძლება ჩაითვალოს თანაბარმნიშვნელოვნად გადამკვეთ ქუჩასთან მიმართებაში. მოცემულ სიტუაციაში თქვენ იმყოფებით მეორეხარისხოვან გზაზე.

ბილეთი 10
პასუხის ნახვა

საგზაო მოძრაობის წესების ტერმინების განმარტებების თანახმად გზაჯვარედინი არის - ერთ დონეზე გზების ნებისმიერი გადკვეთა, შეერთება ან განშტოება; ამ გადაკვეთებით, შეერთებებითა და განშტოებებით წარმოქნილი ტერიტორიების ჩათვლით. გზის მიმდებარე ტერიტორიებიდან გამოსასვლელები გზაჯვარედინს არ წარმოადგენენ. ეზოებიდან ან სხვა მიმდებარე ტერიტორიებიდან გამოსასვლელები გზაჯვარედინად არ ითვლება.