XCLOSE
XCLOSE
XCLOSE
XCLOSE

ge

ველი:10   ,   62 ბილეთი

ბილეთი 1
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 25-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის, "დ" ქვეპუნქტის თანახმად, ყვითელი მოციმციმე სიგნალი – რთავს მოძრაობის ნებას და იძლევა, აწვდის იფორმაციას არარეგულირებული გზაჯვარედინის, ქვეითთა გადასასვლელის არსებობის, ან მოსალოდნელი საშიშროების შესახებ.

ბილეთი 2
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) I თავის, 25-ე მუხლის, მე-3 პუნქტის თანახმად, მწვანე, ყვითელი და წითელი ფერის ისრიან (ისრებიანი), ან შუქნიშნის სიგნალებს იგივე მნიშვნელობა აქვთ, რაც შესაბამისი ფერის მრგვალ სიგნალებს, მაგრამ მათი მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ ისრით მითითებული მიმართულებით (მიმართულებებით). ამასთან, ისარი, რომელიც მარცხნივ მოხვევის ნებას რთავს, მობრუნების უფლებასაც იძლევა, თუ ეს შესაბამისი საგზაო ნიშნით არ არის აკრძალული. იგივე მნიშვნელობა აქვს მწვანე ისარს დამატებით სექციაში. დამატებითი სექციის გამორთული სიგნალი იძლევა ინფორმაციას, რომ მოძრაობა აკრძალულია ამ სექციით რეგულირებული მიმართულებით.

ბილეთი 3
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 25-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის "ე" ქვეპუნქტის თანახმად, წითელი სიგნალი, აგრეთვე წითელი მოციმციმე სიგნალი კრძალავს მოძრაობას. წითელი და ყვითელი სიგნალების ერთობლივი ჩართვა კრძალავს მოძრაობას და იძლევა ინფორმაციას მწვანე სიგნალის ჩართვის შესახებ.

ბილეთი 4
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 25-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის, "ე" ქვეპუნქტის თანახმად, წითელი სიგნალი, აგრეთვე წითელი მოციმციმე სიგნალი კრძალავს მოძრაობას. წითელი და ყვითელი სიგნალების ერთობლივი ჩართვა კრძალავს მოძრაობას და იძლევა ინფორმაციას მწვანე სიგნალის ჩართვის შესახებ.

ბილეთი 5
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 25-ე მუხლის, მე-3 პუნქტის თანახმად, მწვანე, ყვითელი და წითელი ფერის ისრიანი (ისრებიანი), ან შუქნიშნის სიგნალებს იგივე მნიშვნელობა აქვთ, რაც შესაბამისი ფერის მრგვალ სიგნალებს, მაგრამ მათი მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ ისრით მითითებული მიმართულებით (მიმართულებებით). ამასთან, ისარი, რომელიც მარცხნივ მოხვევის ნებას რთავს, მობრუნების უფლებასაც იძლევა, თუ ეს შესაბამისი საგზაო ნიშნით არ არის აკრძალული. იგივე მნიშვნელობა აქვს მწვანე ისარს დამატებით სექციაში. დამატებითი სექციის გამორთული სიგნალი იძლევა ინფორმაციას, რომ მოძრაობა აკრძალულია ამ სექციით რეგულირებული მიმართულებით. მოცემულ სიტუაციაში, გზაჯვარედინის წინ დადგმულ შუქნიშანზე ჩართული წითელი ძირითადი სიგნალი და დამატებით სექციაში ჩართული მარჯვნივ მიმართული ისარი მძღოლს ნებას რთავს იმოძრაოს მარჯვნივ პირველ გადაკვეთაზე.

ბილეთი 6
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 25-ე მუხლის, მე-15 პუნქტის თანახმად, მძღოლს, რომელსაც ყვითელი სიგნალის ჩართვის, ან მარეგულირებლის მიერ ხელის ზემოთ აწევის დროს, დამუხრუჭების გარეშე, არ შეუძლია გაჩერდეს, ამ მუხლის მე-13 პუნქტით განსაზღვრულ ადგილებში, უფლება აქვს განაგრძოს მოძრაობა. ქვეითმა, რომელიც სიგნალის მიცემისას იმყოფება სავალ ნაწილზე, უნდა გაათავისუფლოს იგი, ხოლო თუ ეს შეუძლებელია, ქვეითი უნდა გაჩერდეს ურთიერთსაპირისპირო მიმართულებით მოძრავი სატრანსპორტო ნაკადების გამყოფ ხაზზე. მოცემულ სიტუაციაში, მძღოლს შეუძლია გააგრძელოს მოძრაობა დასახული მიმართულებით.

ბილეთი 7
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 25-ე მუხლის, მე-14 პუნქტის თანახმად, შუქნიშნის (რევერსულის გარდა), ან მარეგულირებლის ამკრძალავი სიგნალის დროს მძღოლი ვალდებულია გაჩერდეს "სდექ" ხაზთან.

ბილეთი 8
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის „საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ“ (28.05.1999 წელი) 5-ე თავის 25-ე მუხლის 4-ე პუნქტის თანახმად, შუქნიშნის ძირითად მწვანე სიგნალზე აღბეჭდილი შავი კონკრეტული ისარი (ისრები) მძღოლს აწვდის ინფორმაციას შუქნიშნის დამატებითი სექციის არსებობის შესახებ და მიუთითებს ამ სექციის სიგნალისაგან განსხვავებული მოძრაობის სხვა ნებადართულ მიმართულებებს. მოცემულ სიტუაციაში, როცა შუქნიშანის ძირითად სიგნალზე აღბეჭდილია პირდაპირ და მარცხნივ მოძრაობის ნებადამრთველი ისრები, მძღოლს აწვდის ინფორმაციას, რომ მარჯვნივ მოძრაობა რეგულირდება შუქნიშნის დამატებითი სექციით.

ბილეთი 9
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების შესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 25-ე მუხლის, მე-3 პუნქტის თანახმად, მწვანე, ყვითელი და წითელი ფერის ისრიანი (ისრებიანი), ან შუქნიშნის სიგნალებს იგივე მნიშვნელობა აქვთ, რაც შესაბამისი ფერის მრგვალ სიგნალებს, მაგრამ მათი მოქმედება ვრცელდება მხოლოდ ისრით მითითებული მიმართულებით (მიმართულებებით). ამასთან, ისარი, რომელიც მარცხნივ მოხვევის ნებას რთავს, მობრუნების უფლებასაც იძლევა, თუ ეს შესაბამისი საგზაო ნიშნით არ არის აკრძალული. იგივე მნიშვნელობა აქვს მწვანე ისარს დამატებით სექციაში. დამატებითი სექციის გამორთული სიგნალი იძლევა ინფორმაციას, რომ მოძრაობა აკრძალულია ამ სექციით რეგულირებული მიმართულებით. მოცემული პირველი სამი პასუხიდან არც ერთია სწორე.

ბილეთი 10
პასუხის ნახვა

საქართველოს კანონის "საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებისშესახებ" (28.05.1999 წელი) მე-5 თავის, 25-ე მუხლის, მე-2 პუნქტის, "ბ" ქვეპუნქტის თანახმად, შუქნიშნის მწვანე მოციმციმე სიგნალი - რთავს მოძრაობის ნებას და საგზაო მოძრაობის მონაწილეებს აწვდის ინფორმაციას, რომ მისი მოქმედების დრო იწურება და მალე ჩაირთვება ამკრძალავი სიგნალი. მწვანე მოციმციმე სიგნალის ჩაქრობამდე დარჩენილი დროის (წამების) შესახებ მძღოლის დამატებით ინფორმირებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ციფრობრივი დაფა.