მექანიკური სატრანსპორტო საშუალებები მათი ტიპის, დანიშნულებისა და მართვის თავისებურებების მიხედვით იყოფა კატეგორიებად ქვეკატეგორიებად, რომლებზეც შესაბამისად გაიცემა მართვის მოწმობა, აგრეთვე საერთაშორისო მართვის მოწმობა.

მართვის მოწმობა გაიცემა:


A,B,C,D,BE,CE,DE,S,T, A1,B1,C1,D1,C1E,D1E.

_________________________________________________________________________________________
A - მოტოციკლები;

B - ავტომობილები (გარდა A კატეგორიას მიკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებებისა), რომელთა ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 3 500 კგ-ს და რომელთა დასაჯდომ ადგილთა რაოდენობა, მძღოლის ადგილის გარდა, არ აღემატება რვას, აგრეთვე B კატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 750 კგ-ს ან B კატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება ავტომობილის დაუტვირთავ მასას, ხოლო ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 3 500 კგ-ს;

C - ავტომობილები (გარდა D1 ქვეკატეგორიას ან D კატეგორიას მიკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებებისა), რომელთა ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 3 500 კგ-ს, აგრეთვე C კატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 750 კგ-ს;

შენიშვნა:
- "C" კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს მართვის მოწმობის მიღებიდან ერთი წლის შემდეგ უფლება აქვს დადგენილი წესით გადაიყვანოს მგზავრები სატვირთო ავტომობილის ძარით, თუ მგზავრთა რაოდენობა, გარდა მძღოლისა, 8-ს არ აღემატება.
- "C" და "D" კატეგორიების სატრანსპორტო საშუალების მართვის უფლების მქონე პირს "C" კატეგორიის სატრანსპორტო საშუალების მართვის მოწმობის მიღებიდან სამი წლის შემდეგ უფლება აქვს, დადგენილი წესით მოწყობილი სატვირთო ავტომობილის ძარით გადაიყვანოს 8-ზე მეტი მგზავრი.

D - ავტომობილები, რომლებიც განკუთვნილია მგზავრთა გადასაყვანად და რომელთა დასაჯდომ ადგილთა რაოდენობა, მძღოლის ადგილის გარდა, აღემატება რვას, აგრეთვე, D კატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 750 კგ-ს;

BE - B კატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს და აღემატება ავტომობილის დაუტვირთავ მასას, აგრეთვე B კატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს, ხოლო ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 3 500 კგ-ს;

CE - C კატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს;

DE - D კატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს;

A1 - მოტოციკლები, რომელთა ძრავის მუშა მოცულობა არ აღემატება 125 სმ3 და მაქსიმალური სიმძლავრე არ აღემატება 11 კვტ (მსუბუქი მოტოციკლები);

B1 - მოტორიზირებული ტრიციკლები და კვადროციკლები;

C1- ავტომობილები, (გარდა D1 ქვეკატეგორიას ან D კატეგორიას მიკუთვნილი ავტომობილებისა), რომელთა ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 3 500 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება 7 500 კგ-ს, აგრეთვე C1 ქვეკატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 750 კგ-ს;

D1 - მგზავრების გადასაყვანად განკუთვნილი ავტომობილი, რომელთა დასაჯდომ ადგილთა რაოდენობა, მძღოლის ადგილის გარდა აღემატება რვას, მაგრამ არ აღემატება 16-ს და რომელთა სიგრძე არ აღემატება 8 მეტრს, აგრეთვე D1 ქვეკატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 750 კგ-ს;

C1E - C1 ქვეკატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომლის ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება ავტომობილის დაუტვირთავ მასას, ხოლო ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 12 000 კგ-ს.

D1E - D1 ქვეკატეგორიის ავტომობილი გადაბმული მისაბმელთან, რომელიც არ არის განკუთვნილი მგზავრების გადაყვანისთვის და მისი ნებადართული მაქსიმალური მასა აღემატება 750 კგ-ს, მაგრამ არ აღემატება ავტომობილის დაუტვირთავ მასას, ხოლო ასეთი შემადგენლობის საერთო ნებადართული მაქსიმალური მასა არ აღემატება 12 000 კგ-ს.

T – სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორები და სხვა სპეციალიზირებული თვითმავალი მანქანები, რომლებიც განკუთვნილნი არიან სასოფლო-სამეურნეო, სამელიორაციო და სატყეო სამუშაოების შესრულებისათვის, აგრეთვე T კატეგორიის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება გადამბული მისაბმელთან.

S - სპეციალიზირებული თვითმავალი მანქანები, რომლებიც განკუთვნილნი არიან საგზაო-სამშენებლო სამუშაოების შესასრულებლად, აგრეთვე S კატეგორიის მექანიკური სატრანსპორტო საშუალება გადაბმული მისაბმელებთან.

ტრამვაი.საერთაშორისო მართვის მოწმობა
საერთაშორისო მართვის მოწმობა გაიცემა საქართველოს მოქალაქეზე, უცხო ქვეყნის მოქალაქეზე და მოქალაქეობის არმქონე პირზე, მართვის მოწმობის საფუძველზე, იდენტური მართვის უფლების კატეგორიებით/ქვეკატეგორიებით და ვრცელდება საქართველოს ფარგლებს გარეთ "საგზაო მოძრაობის შესახებ" ვენის 1968 წლის 8 ნოემბრის კონვენციის მონაწილე ქვეყნების ტერიტორიაზე, დადგენილი წესით.

საერთაშორისო მართვის მოწმობის მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა საგამოცდო სამსახურში უნდა წარმოადგინოს:

ა) განცხადება;
ბ) ერთიანი ნიმუშის ეროვნული მართვის მოწმობა;
გ) პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
დ) საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი. (საერთაშორისო მართვის მოწმობის საფასური შეადგენს 109 ლარს).

საერთაშორისო მართვის მოწმობა გაიცემა 3 წლის ვადით.

  • Яндекс.Метрика